Przejdź do głównej zawartości

Polecany post

Agnieszka Chylińska na Przystanku Olecko, 22.07.2022.

IV Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.


IV Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej organizowany przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jarosława Zielińskiego - skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim.


Organizator Konkursu:

Jarosław Zieliński - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

R E G U L A M I N K O N K U R S U:

I. Temat Konkursu

Myśl przewodnia Konkursu zgodnie z jego tytułem brzmi:

„By czas nie zaćmił i niepamięć”.

W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.

 Głębsze poznawanie ważnych wydarzeń z najnowszej historii Polski.

 Kształtowanie świadomości historycznej i narodowej młodzieży na podstawie wiedzy

i tradycji, a nie uprzedzeń i emocji.

 Uświadamianie, że doświadczenia historyczne narodów wpływają na kształtowanie

postaw i mentalność kolejnych pokoleń oraz system ich wartości społecznych

 Zachęcanie młodzieży do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych

oraz wysiłków w celu zrozumienia istoty procesów historycznych.

III. Zasady Konkursu

1. Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

w województwie podlaskim i odbywa się dwóch kategoriach: szkół

ponadgimnazjalnych oraz gimnazjów.

2. Konkurs jest jednoetapowy - odbywa się na szczeblu wojewódzkim.

3. Zgłoszone prace konkursowe ocenia Komisja Konkursowa powołana przez

Organizatora. Komisja składa się z naukowców i nauczycieli.

4. Prace powinny być przygotowane samodzielnie przez uczestników Konkursu.

5. Autorzy prac zgadzają się na ich nieograniczone i bezterminowe wykorzystanie.

6. Nadesłane prace nie będą zwracane.

7. Prace konkursowe mogą być przesyłane przez szkoły, zainteresowane stowarzyszenia

i organizacje, parafie, rodziców lub opiekunów, a także indywidualnie przez samych

uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

8. Do prac konkursowych należy dołączyć wypełniony prawidłowo i czytelnie formularz

zgłoszeniowy (załącznik nr 1).

IV. Forma prac konkursowych

1. Prace, napisane w języku polskim, mogą mieć dowolną formę, np. eseju, rozprawy,

reportażu, wspomnienia. Objętość prac: do 5 stron wydruku komputerowego (czcionka

12 pkt.; interlinia 1,5; 30 wierszy na stronie).

2. Prace konkursowe w postaci wydruku komputerowego wraz z kopią umieszczoną

na opisanej imieniem i nazwiskiem płycie CD (zapisane w programie WORD) oraz

wypełnionym formularzem zgłoszeniowym powinny być przesłane na adres

sekretariatu Konkursu podany w dalszej części regulaminu. Przesłanie pracy pocztą

elektroniczną wymaga zapisania jej w programie PDF i dołączenia formularza

3. Prace powinny zawierać dane o wykorzystanych źródłach i opracowaniach

4. Prace, podpisane imieniem i nazwiskiem autora, powinny również zawierać adres

do korespondencji oraz imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna.

5. W przypadku zgłoszenia indywidualnego udziału w Konkursie imię i nazwisko

nauczyciela - opiekuna nie jest wymagane,

6. Prace powinny być oryginalne – brak tego warunku powoduje ich dyskwalifikacje.

V. Kryteria oceny prac konkursowych

1. Komisja Konkursowa dokona oceny prac według następujących kryteriów:

 Walory historyczno-naukowe pracy - odtworzenie fragmentu przeszłości,

zobiektywizowany opis wydarzenia historycznego z wykorzystaniem wskazanych

przez autora źródeł historycznych.

 Samodzielność (oryginalność) ujęcia tematu jako wynik własnych poszukiwań

 Wartości kompozycyjne i zachowanie poetyki przyjętej formy wypowiedzi.

 Zebranie bibliografii i wskazanie źródeł wykorzystanych informacji.

 Umiejętność analizy i oceny zgromadzonych materiałów. Dociekliwość poznawcza -

sposób stawiania pytań i wyciągania wniosków.

2. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. Opinie Komisji

o poszczególnych pracach nie będą udostępniane.

1. Laureaci Konkursu w obu kategoriach (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) otrzymają

następujące nagrody:

- wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim, ufundowana dla jednego z laureatów

Konkursu oraz jego opiekuna (w przypadku osoby niepełnoletniej) przez Posła do

Parlamentu Europejskiego Pana Karola Karskiego. Organizator Konkursu nie ponosi

kosztów dojazdu w kraju do miejsca zbiórki,

– wizyta studyjna w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej (laureat Konkursu wraz

z nauczycielem lub opiekunem) połączona ze zwiedzaniem Muzeum Powstania

Warszawskiego i biletem wstępu do teatru,

- nagrody rzeczowe i książkowe.

- listy gratulacyjne Komisji Konkursowej i Organizatora Konkursu.

2. Najlepsze prace lub ich fragmenty mogą zostać wydane w okolicznościowej publikacji

3. Dopuszcza się możliwość przyznania w obrębie każdej kategorii nagród

4. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

stanowiącej podsumowanie Konkursu.

równorzędnych.

VII. Terminarz Konkursu

1. Prace konkursowe należy przesyłać do 31 marca 2016 roku w wersji papierowej na

adres Organizatora:

Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego

15-062 Białystok, ul. Warszawska 13, tel. (85) 653 77 69

Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego

16-300 Augustów, ul. Młyńska 20/6, tel. (87) 644 57 73

oraz pocztą elektroniczną na adres:

e-mail: zielinski.bialystok@interia.pl

Koperta powinna być opatrzona opisem:

III Wojewódzki Konkurs Historyczno - Literacki

„By czas nie zaćmił i niepamięć”.

W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.

2. O przyznanych nagrodach oraz dacie i miejscu uroczystego podsumowania konkursu

szkoły i laureaci zostaną poinformowani indywidualnie.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację warunków Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w sposobie nagradzania

uczestników Konkursu.

3. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator Konkursu

w porozumieniu z Komisją Konkursową.

4. Przesłanie prac do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody

autorów na ich prezentację i ewentualną publikację.

5. Zgłoszenie do udziału w Konkursie zgodne z niniejszym regulaminem oznacza

równoczesne udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie

niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.

Skład Komisji Konkursowej:

1. Prof. dr hab. Barbara Falińska - językoznawca, pracownik naukowy Uniwersytetu

2. Prof. dr hab. Krzysztof Jasiewicz – historyk, politolog, doktor ekonomii, dr hab. nauk

humanistycznych w zakresie nauki o polityce, samodzielny pracownik naukowy

w Instytucie Studiów Politycznych PAN

3. Prof. dr hab. Krzysztof Filipow - historyk, pracownik naukowy Uniwersytetu

w Białymstoku, Instytut Historii i Nauk Politycznych,

4. Prof. dr hab. Krzysztof Sychowicz - Główny Specjalista w Referacie Badań

Naukowych i Zbiorów Bibliotecznych Instytutu Pamięci Narodowej Oddział

5. Ks. dr Adam Szot – wykładowca Wyższego Seminarium Archidiecezjalnego

6. Ks. dr Zbigniew Pyskło - Przewodniczący Wydziału Nauczania i Wychowania

Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Łomży

7. Ks. dr Krzysztof Mielnicki - Dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa

Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie

8. Ks. dr Antoni Skowroński - Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku

9. Ks. Prałat Stanisław Wysocki – Prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy

Augustowskiej 1945 roku

10. Mgr Małgorzata Kleszczewska - nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół

Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 im. Św. Józefa

11. Mgr Małgorzata Kap - nauczyciel historii z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii

Konopnickiej w Suwałkach

12. Mgr Danuta Kaszlej – nauczyciel historii w II Liceum Ogólnokształcącym

w Augustowie, Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie

13. Mgr Barbara Kuklewicz – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Sejnach, Przewodnicząca Koła Przyjaciół Sybiraków w Sejnach

SEKRETARIAT KONKURSU

Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego

ul. Warszawska 13, 15-062 Białystok

zielinski.bialystok@interia.pl

tel. (85) 653 77 69

„Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi,

narodem bezdomnym, bez przyszłości. Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce

ludzi wielkich, kończy się.”

Prymas Stefan Wyszyński

„Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości,

nie jest godzien szacunku teraźniejszości,

ani nie ma prawa do przyszłości.”

Marszałek Józef Piłsudski


Zwracam się do Państwa o życzliwe potraktowanie wzorem lat poprzednich informacji

o możliwości udziału uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w IV Wojewódzkim

Konkursie Historyczno-Literackim „By czas nie zaćmił i niepamięć”. Przeprowadzone

dotychczas trzy edycje Konkursu udowodniły, iż przedsięwzięcie to jest bardzo potrzebne.

Zarówno przed trzema laty, jak i przed rokiem do komisji konkursowej wpłynęło

po kilkadziesiąt prac z całego województwa podlaskiego, a ostatnio zainteresowanie

Konkursem wyrazili nawet młodzi ludzie z innych regionów. Analiza treści prac wskazuje,

że postawienie przed uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zadania w postaci

poszukiwania prawdy o wydarzeniach historycznych będących przedmiotem Konkursu

inspiruje do stawiania pytań, prowadzenia samodzielnych badań, analiz, podejmowania

przemyśleń i wyciągania wniosków. I tym razem z zainteresowaniem będziemy oczekiwać

odpowiedzi na pytanie, na ile wzrosła przez ostatni rok wiedza naszej młodzieży o trzech

bolesnych kartach naszych najnowszych dziejów: Katyniu, Smoleńsku i Obławie

Augustowskiej.

W tym roku, już po raz drugi, w ramach Konkursu przedmiotem badań i głębszej

refleksji będzie Obława Augustowska. W związku z poszerzeniem zakresu tematycznego pełny

tytuł Konkursu brzmi: IV Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki „By czas nie zaćmił

i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.

Pragnę przypomnieć, że w tym roku przypada 71. rocznica wielkiej akcji pacyfikacyjnej

przeprowadzonej w lipcu 1945 roku, a więc dwa i pół miesiąca od zakończenia II wojny

światowej na terenie powiatów augustowskiego, suwalskiego, sejneńskiego i sokólskiego przez

sowieckie i polskie komunistyczne formacje policyjno-wojskowe i polityczne (NKWD,

oddziały Armii Czerwonej, MO, UB, I Pułk Praski Ludowego Wojska Polskiego, PPR),

nazywanej dzisiaj Obławą Augustowską. Wiedza o tragicznych wydarzeniach z lipca 1945 roku

jest wciąż niepełna, nie jest znane miejsce spoczynku jej ofiar ani ich dokładna liczba. Mamy

wciąż do czynienia z ukrywaniem prawdy, podobnie jak przez dziesiątki lat w przypadku

Zbrodni Katyńskiej, a w ostatnich latach w przypadku Katastrofy Smoleńskiej.

Dwa lata temu z mojej inicjatywy zgłoszonej przez Klub Parlamentarny

Prawo i Sprawiedliwość Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 25 lipca 2014 roku podjął uchwałę

w sprawie uczczenia pamięci ofiar Obławy Augustowskiej. W ubiegłym roku z inspiracji

Prezesa Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej Księdza Prałata Stanisława

Wysockiego oraz badacza najnowszych dziejów Polski prof. Krzysztofa Jasiewicza

zaproponowałem Sejmowi uchwalenie ustawy ustanawiającej Dzień Pamięci Ofiar Obławy

Augustowskiej. 9 lipca 2015 roku dzięki inicjatywie Klubu Parlamentarnego Prawo

i Sprawiedliwość Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę ustanawiając 12 lipca Dniem

Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej.

10 kwietnia 2015 roku będziemy obchodzić 6 rocznicę Katastrofy Smoleńskiej.

Jak stwierdziliśmy w przyjętym jednogłośnie 13 kwietnia 2010 roku Oświadczeniu Posłów

i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, 10 kwietnia 2010 roku doszło „do największej tragedii

w powojennej historii Polski”. Wiążę się ona nierozerwalnie ze Zbrodnią Katyńską, wszak cała

96-osobowa polska delegacja państwowa, na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej

Lechem Kaczyńskim i Jego Małżonką, przedstawicielami Parlamentu, rządu, duchowieństwa,

Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń, dowódcami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Polskiej oraz szefami urzędów i instytucji państwowych, zginęła w drodze na uroczystości

z okazji 70. rocznicy mordu katyńskiego.

W wielu miejscach w Polsce i w naszym regionie obchodom 76. rocznicy Zbrodni

Katyńskiej, 71. rocznicy Obławy Augustowskiej i 6. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej zostanie

nadany godny i uroczysty charakter, a organizowane w szkołach akademie, apele, spotkania

w miejscach pamięci, programy artystyczne i inne przedsięwzięcia rocznicowe będą miały

głęboki wymiar edukacyjny i wychowawczy. Warto skorzystać z możliwości uczestnictwa

w uroczystościach organizowanych przez ludzi, instytucje i środowiska, którym rzeczywiście

zależy na prawdzie i pamięci o wydarzeniach z naszej najnowszej historii.

Jedną z form uczczenia ofiar tych tragicznych wydarzeń, utrwalenia ich w naszej

pamięci, zapewnienia im trwałego miejsca w świadomości narodowej kolejnych pokoleń

Polaków, a także poszukiwania pełnej prawdy, bez przemilczeń i zakłamań o tych ważnych

i bolesnych kartach naszych dziejów może stać się udział w Konkursie „By czas nie zaćmił

i niepamięć”.

Wzorem lat ubiegłych, wyrażając raz jeszcze wdzięczność wszystkim środkom

przekazu, które przez ostatnie trzy lata patronowały temu Konkursowi, zwracam się

z uprzejmą prośbą o objęcie patronatem medialnym IV Wojewódzkiego Konkursu

Historyczno-Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy

o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej. Patronat ten, połączony

z opublikowaniem informacji o Konkursie, a później o jego wynikach przyczyni się

w sposób znaczący do rozpropagowania wiadomości o Konkursie, jego celach oraz

możliwości wzięcia w nim udziału przez uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

w województwie podlaskim. Będę zobowiązany za udzielenie szybkiej odpowiedzi na moją

prośbę.

Z wyrazami szacunku

Poseł na Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej

Jarosław Zieliński


Białystok, 2 lutego 2016 roku

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Biura Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego

ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 32, tel. (87) 566 55 48

15-443 Białystok, ul. Zwycięstwa 26 C, tel. (85) 653 77 69

16-300 Augustów, ul. Młyńska 20/6, tel. (87) 644 57 73

16-500 Sejny, ul. J. Piłsudskiego 28, tel. (87) 516 21 54

e-mail: jaroslaw.zielinski@sejm.pl www.jaroslawzielinski.pl

Komentarze

Popularne posty

Organizujesz jakieś wydarzenie ? Napisz, zrobimy reklamę.

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *

Ogłoszenia