Przejdź do głównej zawartości

Polecany post

Agnieszka Chylińska na Przystanku Olecko, 22.07.2022.

SPOŁECZNY KOMITET ORGANIZACJI REGIONALNYCH OBCHODÓW ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO W SUWAŁKACH.


SPOŁECZNY KOMITET
ORGANIZACJI REGIONALNYCH OBCHODÓW ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO W SUWAŁKACH

15.08.2017
Lp.
Imię, nazwisko
Funkcja / urząd
1.
Jarosław Zieliński
Przewodniczący Społecznego Komitetu Organizacji Regionalnych Obchodów Święta Wojska Polskiego, Poseł Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji
2.
Anna Maria Anders
Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
3.
ppłk Krzysztof Świderski
Dowódca Garnizonu Suwałki
4.
płk Zbigniew Redziak
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku
5.
płk Sławomir Kocanowski
Dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku
6.
ppłk Jarosław Kowalewski
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach
7.
ppłk Piotr Sulwiński
Dowódca 12. Batalionu Lekkiej Piechoty (WOT) w Suwałkach
8.
por. Anna Michalska
Dowódca 184. Posterunku Radiolokacyjnego Dalekiego Zasięgu
w Szypliszkach
9.
Fabian Daniłowicz
Kombatant - żołnierz AK-WiN, Prezes Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość” Inspektorat w Suwałkach, Prezes Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Okręg Suwałki, więzień polityczny Okresu Stalinowskiego, syn ułana – uczestnika Bitwy Warszawskiej
10.
Miłosz Nartowicz
Wnuk Juliana Czyża ps. Okoń – brata Józefa i Henryka Czyżów, członka AK WiN, pośmiertnie odznaczonego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
11.
Halina Kochanowska
Augustowskie Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
12.
Anna Urbanowska
Augustowskie Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
13.
ks. Prałat Stanisław Wysocki
Prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej
str. 2
Lp. Imię, nazwisko Funkcja / urząd
14. B ogdan
Nowacki
Członek Zarządu Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej
15. B arbara
Justyna
Czartoszewska
Wiceprezes augustowskiego Koła Związku Sybiraków
16. Ja rosław
Domosławski
Wiceprezes Sejneńskiego Stowarzyszenia Opieki nad Zabytkami
17. R obert Klucznik Prezes Zarządu Sejneńskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
18. Ja rosław
Wojciechowicz
Dowódca Grupy Rekonstrukcyjnej 24. Baonu Korpusu Ochrony
Pogranicza „Sejny”, Wiceprezes Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej
Polskiej Okręg Sejny
19. Z ofia Syperek Prezes Koła Osób z Upośledzeniem Umysłowym
20. Je rzy
Brzozowski
Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach
21. d r Krzysztof
Skłodowski
Historyk, kustosz Muzeum Okręgowego w Suwałkach
22. G rzegorz
Mackiewicz
Przewodniczący Rady Powiatu Suwalskiego, Dyrektor Białostockiego
Oddziału Zakładu Gazowniczego Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
23. Ja dwiga
Mariola
Szczypiń
Podlaski Kurator Oświaty
24. A nna Urban Dyrektor Delegatury Podlaskiego Kuratorium Oświaty w Suwałkach
25. L eszek Dec Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Prezes Suwalskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej
26. Ja n Stanisław
Kap
Wiceprezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, burmistrz Sejn
w latach 1998-2014
27. S zczepan
Ołdakowski
Starosta Suwalski
28. P iotr Rećko Starosta Sokólski
29. P iotr Alszko Starosta Sejneński
str. 3
Lp. Imię, nazwisko Funkcja / urząd
30. W itold
Kowalewski
Wicestarosta Suwalski, Wiceprezes Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Suwałkach
31. W ojciech
Walulik
Burmistrz Augustowa
32. D ariusz
Latarowski
Burmistrz Grajewa
33. L ech Łępicki Burmistrz Lipska
34. R yszard
Grzybowski
Przewodniczący Rady Powiatu Sejneńskiego
35. D aniel Supronik Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce
36. Z dzisław
Rzepiejewski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sejnach
37. H alina Maryjas
- Rząsa
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Grajewie
38. W ojciech
Protasiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku
39. Z bigniew
Buksiński
Wójt Gminy Augustów
40. S tanisław Jacek
Pietrukiewicz
Wójt Gminy Wiżajny
41. A ndrzej
Szymulewski
Wójt Gminy Raczki
42. Ja n Kramnicz Wójt Gminy Giby
43. K azimierz
Urynowicz
Wójt Gminy Jeleniewo
44. P iotr
Sienkiewicz
Zastępca Wójta Gminy Rutka-Tartak
45. Ja n Bielecki Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo
str. 4
Lp. Imię, nazwisko Funkcja / urząd
46. L eszek Płoński Radny Rady Powiatu Augustowskiego
47. D orota Anna
Jabłońska
Radna Rady Miejskiej w Suwałkach, Dyrektor I Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
48. Z dzisław
Koncewicz
Przewodniczący Oddziału NSZZ „Solidarność” w Suwałkach, radny Rady
Miejskiej w Suwałkach
49. M aria Bogdan Sekretarz Gminy Filipów
50. p rof. dr hab.
Krzysztof
Jasiewicz
Historyk, profesor Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
51. d r Jarosław
Schabieński
Historyk, nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach
52. Ja n Kazimierz
Orłowski
Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie
53. R omuald
Borkowski
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach
54. B eata
Muszyńska
Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach
55. B ernard
Michniewicz
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach
56. D ariusz
Michałowski
Dyrektor Szkoły Muzycznej w Augustowie
57. d r Artur Płoński Ekonomista, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Suwałkach
58. G rzegorz
Kalejta
Nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach
59. ks . Dziekan
Zbigniew Bzdak
Proboszcz Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
60. ks . Stanisław
Wroński
Proboszcz Parafii Świętej Rodziny w Augustowie, Kapelan Policji
w Augustowie
61. ks . Michał
Chorąży
Wikariusz w Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach, katecheta,
opiekun ministrantów i harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
w Suwałkach
str. 5
Lp. Imię, nazwisko Funkcja / urząd
62. ks . ppłk Andrzej
Jakimiuk
Proboszcz Prawosławnej Parafii Wojskowej w Białymstoku, Prawosławny
Kapelan Wojskowy w Białymstoku
63. ks . Prałat
Henryk
Polkowski
Proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach
64. n adinsp. Daniel
Kołnierowicz
Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku
65. p odinsp. Jacek
Tarnowski
Komendant Miejski Policji w Suwałkach
66. m ł. insp.
Arkadiusz
Bobowicz
Komendant Powiatowy Policji w Augustowie
67. in sp. Mirosław
Wizgo
Komendant Powiatowy Policji w Sejnach
68. st . bryg
Jarosław Wendt
Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
w Białymstoku
69. st . bryg.
Bogdan
Wierzchowski
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach
70. b ryg. Leszek
Krzyżewski
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie
71. m ł. bryg. Artur
Przeborowski
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach
72. st . bryg.
Andrzej Koc
Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Białymstoku
73. p płk SG
Grzegorz
Biziuk
Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku
74. m jr SG Michał
Łangowski
Komendant Placówki SG w Rutce Tartak
75. p płk SG
Sławomir
Modzelewski
Komendant Placówki SG w Sejnach
76. p płk SG
Jarosław
Oborski
Komendant Placówki SG w Augustowie
77. p płk SG
Waldemar
Pojawis
Komendant Placówki SG w Lipsku
str. 6
Lp. Imię, nazwisko Funkcja / urząd
78. m jr SG Andrzej
Mielziuk
Komendant Placówki SG w Płaskiej
79. p łk Piotr
Kondraciuk
Okręgowy Inspektor Służby Więziennej w Białymstoku
80. kp t. Michał
Chrościelewski
Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach
81. A ndrzej Nowak Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
82. W ojciech
Rodak
Nadleśniczy Nadleśnictwa Suwałki
83. W ojciech
Szostak
Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów
84. R oman
Rogoziński
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów
85. W ojciech
Stankiewicz
Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczebra
86. Ja rosław
Borejszo
Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego
87. T eresa
Świerubska
Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego
88. R obert
Żołnierowicz
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Białymstoku
89. T adeusz
Szymańczyk
Prezes Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach
90. W ojciech
Orłowski
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku
91. T omasz
Butkiewicz
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach
92. in sp. Andrzej
Zieliński
Zastępca Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego
w Suwałkach
93. B ożena Sieńko Komendant Posterunku Straży Ochrony Kolei w Suwałkach
str. 7
Lp. Imię, nazwisko Funkcja / urząd
94. p hm. Piotr
Rydzewski
Hufcowy Podlaskiego Hufca Harcerzy ,,Matecznik" Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej
95. h m. Andrzej
Bajkowski
Zastępca Komendanta i Skarbnik Związku Harcerstwa Polskiego
Chorągwi Białostockiej
96. p hm. Kamil
Sokołowski
Komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Suwałkach
97. K rystyna
Szczypiń
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach
98. A dam Szałanda Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera
w Suwałkach
99. M irosław Zajko Wiceprezes Suwalskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego
100. G rzegorz
Goliczewski
Dyrektor Banku PKO BP w Suwałkach

Komentarze

Popularne posty

Organizujesz jakieś wydarzenie ? Napisz, zrobimy reklamę.

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *

Ogłoszenia